Privacyverklaring Solon Advocaten

Solon Advocaten B.V. (“Solon”) is in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke informatie en data van haar cliënten en/of relaties en hun werknemers, sollicitanten en gebruikers van haar website (“Persoonsgegevens”). Solon respecteert jouw privacy en verwerkt Persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring legt Solon uit welke gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring ziet op de gegevensverwerking van Solon, gevestigd en kantoorhoudende te (2516 AW) Den Haag aan de Mercuriusweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27258593.

Verwerking

De Persoonsgegevens die door Solon ten behoeve van haar dienstverlening (kunnen) worden verzameld zijn basisgegevens, zoals voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel, contactgegevens zoals adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum, BSN-nummer, kopie ID-bewijs, geslacht, burgerlijke staat, betalingsgegevens, KvK-nummer, BTW nummer, technische gegevens zoals IP-adres, (afgeleide) financiële data, beroep/functie, gegevens die aan Solon worden verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, waaronder onder meer begrepen informatie over opleidings- en arbeidsverleden, referenties en alle overige Persoonsgegevens die aan Solon worden verstrekt of die Solon kan  verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals in het navolgende worden vermeld.
Solon verzamelt de Persoonsgegevens omdat deze aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met Solon, het aangaan van een klantrelatie, contact met het secretariaat, het opvragen van informatie, door het invoeren van gegevens op de website, door het verkrijgen van een visitekaartje of bij het solliciteren naar een baan. Solon kan Persoonsgegevens ook verkrijgen van derde partijen en andere bronnen, zoals een (plaatselijke) advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen. Solon behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Grondslagen

Solon verwerkt de verzamelde Persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:
 1. de uitvoering van een overeenkomst;
 2. een wettelijke verplichting, en
 3. het gerechtvaardigd belang, namelijk om klanten op de hoogte te stellen van aanbiedingen, activiteiten en andere relevante informatie over de dienstverlening van Solon.

Doeleinden

Solon kan de verzamelde Persoonsgegevens gebruiken voor:
 1. het verlenen van juridische diensten, waaronder begrepen de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van een (gerechtelijke) procedure;
 2. advisering, bemiddeling en verwijzing;
 3. marketing- en communicatie;
 4. werving en selectie (sollicitatieprocedure);
 5. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 6. het verbeteren van de dienstverlening;
 7. het innen van vorderingen (inclusief het uit handen geven van vorderingen aan een incassobureau);
 8. het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten;
 9. het behandelen van geschillen;
 10. intern beheer en administratie, en
 11. het doen uitvoeren van een accountantscontrole.

Passende bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen

Solon bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen.

Solon heeft zorgvuldige en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om haar systemen en uw Persoonsgegevens te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die Solon verwerkt.

Derden

Solon kan Persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit relevant en noodzakelijk is voor de dienstverlening en de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Derden met wie de Persoonsgegevens gedeeld kunnen worden betreffen onder meer wederpartijen, (plaatselijke) advocaten, deurwaarders, rechterlijke instanties, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen, toezichthouders en leveranciers van Solon zoals ICT-leveranciers.
Daarnaast geeft Solon Persoonsgegevens door indien Solon daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen zal Solon Persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen zonder de benodigde toestemming. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Ingeval een dergelijke derde partij de Persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker, sluit Solon met deze derde een verwerkersovereenkomst die voldoet aan alle eisen die de AVG hieraan stelt.

Jouw rechten

Wanneer Solon Persoonsgegevens verwerkt, heb jij (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van jouw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heb jij (in bepaalde omstandigheden) het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om jouw gegevens over te dragen.
Indien jij Solon toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je Persoonsgegevens, kun jij deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van Solon kan te allen tijde contact met Solon worden opnemen via info@solonlegal.nl. Houd er rekening mee dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waardoor Solon geen of niet volledig uitvoering kan geven aan jouw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als gevolg van de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Links

Op de website van Solon staan mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Solon kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van gegevens door die organisaties. Solon raadt jou daarom aan om het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen

Solon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om geregeld via de website van Solon (www.solonlegal.nl) deze privacyverklaring te raadplegen, zodat jij van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Versie: September 2018